1. ഈക്ഷിത

    സം.

      • വി. ഈക്ഷിക്കപ്പെട്ട, കാണപ്പെട്ട
X