1. ഈക്ഷിതാ(വ്)

    സം. ഈക്ഷിത്യ

      • നാ. നോക്കുന്നവന്‍, കാണുന്നവന്‍, ദ്രഷ്ടാവ്, (സ്‌ത്രീ.) ഈക്ഷിത്രി
X