1. ഈങ്ങുക

      • ക്രി. അടങ്ങുക
      • ക്രി. ഇഴുങ്ങുക, വിഴുപ്പാക്കുക, മുഷിയുക
X