1. ഈച്ച

  ത. ഈ

   • നാ. മലിനവസ്തുക്കളിലും വീടുകളിലും മറ്റും പറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്രാണി
   • നാ. ഒരു മരം, നീലമ്പാല
   • നാ. നീരാല്‍മരം
X