1. ഈച്ചാടി

      • നാ. വേണ്ടവണ്ണം ഉണങ്ങാത്ത പുഴുക്കല്‍ നെല്ല്, കുത്തിയെടുക്കുന്ന അരി
X