1. ഈച്ചില്‍

      • നാ. വരാന്തയില്‍ നിന്നും മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങാനായി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പടി, നടക്കല്ല്
X