1. ഈച്ചിവയ്ക്കുക

    ഈച്ചി-വയ്ക്കുക

      • ക്രി. ഇഴിയിച്ചു വയ്ക്കുക, ഇറക്കിവയ്ക്കുക
X