1. ഈടടുക്കുക

    ഈട്-അടുക്കുക

      • ക്രി. കൊഴുക്കുക, തടിക്കുക
      • ക്രി. വളരെ അടുക്കുക
X