1. ഈടമക്കി, -അമുക്കി

    ഈട്-അമക്കി

      • നാ. ഒരിനം കുറ്റിച്ചെടി, കൊങ്ങിണിച്ചെടി
X