1. ഈടറവ്

    ഈട്-അറവ്

      • നാ. ചതുരംഗക്കളി അവസാനിക്കുന്ന പ്രകാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
      • നാ. അഭിമാനക്ഷയം
X