1. ഈടാകുക

    ഈട്-ആകുക

      • ക്രി. വസൂലാക്കുക, കിട്ടാനുള്ളതുക പിരിഞ്ഞുകിട്ടുക
X