1. ഈടാക്കുക

    ഈടാകുക > പ്രയോ.

      •   കിട്ടാനുള്ള പണം മുതലായവ തിരിച്ചു വാങ്ങുക, വസൂലാക്കുക, കൈവശപ്പെടുത്തുക, പിരിച്ചെടുക്കുക.
X