1. ഈടാധാരം

  മ. ഈട്-സം. ആധാര

   • നാ. പണയാധാരം
 2. ഇടത്തരം

  ഇട-തരം

   • നാ. നടുത്തരം, അധികം വലുതോ ചെറുതോ അല്ലാത്തത്, ഉത്തമമോ അധമമോ അല്ലാത്തത്, മധ്യമം. ഇടത്തരക്കാര്‍ = ധനിക (മുതലാളി) വര്‍ഗത്തിനും ദരിദ്ര (തൊഴിലാളി) വര്‍ഗത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ളവര്‍
X