1. ഈടാര്‍ന്ന

    ഈട്-ആര്‍ന്ന

      • വി. ശക്തിയുള്ള, കനമേറിയ, ബലമായ
X