1. ഉം1

   •   ഘടകപദം. ഉദാ: ചക്കിയും ചങ്കരനും.
 2. ഉം2

   • വ്യാ. അനുവാദം, ചോദ്യം, ആലോചന മുതലായവയെ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നത്
 3. ഊം

  ത. ഉമ്കൊട്ടുതല്

   • വ്യാ. സമ്മതം മുതലായവയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്, ആകട്ടെ, കാണാം
X