1. ഉകം1

  ത. ഉകം < ഉലകം

   • നാ. ലോകം, ഭൂമി
 2. ഉകം2

  സം. യുഗം

   • നാ. യുഗം
 3. ഉഖം

  സം.

   • നാ. കലം, പാത്രം
X