1. ഉകനാഹം, ഉകാനഹം

    സം. ഉകാനഹ

      • നാ. മഞ്ഞയും (അല്ലെങ്കില്‍ ചെമപ്പും) കറുപ്പും നിറമുള്ള കുതിര
X