1. ഉകന്തുടമ

      • നാ. മരുമക്കത്തായക്കാരനായ വെള്ളാളന്‍റെ മരണത്തിനുശേഷം അയാളുടെ സ്വത്തില്‍നിന്നു പുത്രന്മാര്‍ക്കോ നേരത്തേഉപേക്ഷിച്ച ഭാര്യയ്ക്കും മക്കള്‍ക്കുമോ കിട്ടുന്ന അംശം
X