1. ഉകയുക

      • ക്രി. ചെല്ലുക
      • ക്രി. നടക്കുക
X