1. ഉകയ്ക്കുക

      • ക്രി. ഇഷ്ടപ്പെടുക, ആഗ്രഹിക്കുക
      • ക്രി. നടത്തുക
X