1. ഉകിര്‍

    ത. ഉകിര്‍

      • നാ. നഖം
      • നാ. നഖത്തോടു ചേര്‍ന്നുള്ള മാംസം
X