1. ഉക്കണി

      • നാ. കൈത്തറിയില്‍ കയറു വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം
X