1. ഉക്കറ്റ

  ഉക്ക്-അറ്റ

   • വി. ശക്തിയില്ലാത്ത
   • വി. എളിക്ക് ഉളുക്കുപറ്റിയ
   • വി. തുണയില്ലാത്ത. ഉക്കറ്റിരിക്കുക = കുത്തിയിരിക്കുക
X