1. ഉക്കല്‍

    < ത. ഉക്കം

      • നാ. വശം, പാര്‍ശ്വം, ഇളി, മധ്യം
X