1. ഉക്കളം

  ഉള്‍-കളം

   • നാ. രാത്രിയില്‍ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള കാവല്‍, രാത്രിയിലെ റോന്ത്
   • നാ. കരുതല്‍ സേന
   • നാ. സൈന്യത്തിന്‍റെ മുന്‍നിര, മുന്‍പന്തി
X