1. ഉക്കഴുത്ത്

    ഉള്‍-കഴുത്ത്

      • നാ. സ്‌ത്രീകളുടെ ഒരു കണ്ഠാഭരണം
X