1. ഉക്കാലി

      • നാ. ആവിയില്‍ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഒരുതരം പലഹാരം
X