1. ഉക്കുക1

   • ക്രി. കുതിക്കുക
   • ക്രി. തെറിക്കുക
   • ക്രി. ചായുക, ചരിയുക
   • ക്രി. വിറയ്ക്കുക
 2. ഉക്കുക2

  ത. ഉക്കുതല്

   • ക്രി. ചെതുമ്പിക്കുക
   • ക്രി. ദ്രവിക്കുക, ചീയുക
 3. ഊക്കുക1

   • ക്രി. ഛര്‍ദിക്കുക
   • ക്രി. മുന്നോട്ടു ആയുക
   • ക്രി. ഊക്കമുണ്ടാക്കുക, പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക
   • ക്രി. സംഭോഗംചെയ്യുക
 4. ഊക്കുക2

  ത. ഉകുത്തല്

   • ക്രി. വീഴ്ത്തുക, ഒഴിക്കുക, തളിക്കുക, പൊഴിക്കുക
   • ക്രി. (ബ്രാഹ്മണര്‍) സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുക, ഊക്കുകഴിക്കുക, സൂര്യനെ ഉദ്ദേശിച്ചു ഗായത്രീമന്ത്രം ജപിച്ചു നീരുവീഴ്ത്തുക
X