1. ഉക്കുടി

      • നാ. തിണ്ണ, വരാന്ത
      • നാ. വീടിന്‍റെ വെളിയിലെ മൂല
X