1. ഉക്കുരുവി

      • നാ. ഊര്‍ക്കുരുവി, വീട്ടുകുരുവി
      • നാ. "കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി, ഉയരെപ്പറന്നാലും ഉക്കുരുവി പരുന്താകുമോ?" (പഴ.)
X