1. ഉക്കെട്ടുപോവുക

      • ക്രി. ഉള്ളുകെട്ടുപോവുക, ചീഞ്ഞുപോവുക
X