1. ഉക്ത1

  സം. <വച്

   • വി. പറയപ്പെട്ട
   • വി. നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട
 2. ഉക്ത2

  സം. ഉക്താ

   • നാ. ഒരു ഛന്ദസ്സ്
 3. ഉക്ഥ

  സം. ഉക്ഥാ

   • നാ. ഉക്ത എന്ന ഛന്ദസ്സ്
X