1. ഉക1

   • വ്യാക. ഒരു നടുവിനയെച്ചപ്രത്യയം (വ്യഞ്ജനാന്തങ്ങളായ ധാതുക്കളില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു)
 2. ഉക2

   • നാ. മഞ്ഞപ്പൂവും ചുവന്ന കായുമുള്ള ഒരിനം വൃക്ഷം, ഉകമരം. പല മരങ്ങള്‍ക്കും ഉക എന്നു പറയാറുണ്ട്
 3. ഉഖ

  സം. ഉഖാ

   • നാ. കലം, അടുപ്പത്തുവയ്ക്കാനുള്ള പാത്രം, പാകം ചെയ്യുന്ന പാത്രം
   • നാ. ശരീരാവയവം, ശരീരത്തില്‍ കാലിന്‍റെ മേല്‍ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം
X