1. ഉചിതം

      • നാ. യോജ്യമായത്, തക്കത്
      • നാ. നന്ദി, കൃതജ്ഞത. ഉണ്ടചോറിന് ഉചിതം വേണം. (പഴ.)
X