1. ഊക്കം

   • നാ. ഉയര്‍ച്ച
   • നാ. സത്യം
   • നാ. ഊക്ക്, ശക്തി
   • നാ. മനശ്ശാന്തി
 2. ഉക്കം1

  ത. ഉക്കം

   • നാ. മധ്യം, ഇളി, അരക്കെട്ട്
   • നാ. വശം
   • നാ. "ഇറയംഉക്കത്തു പുണ്ണുള്ളവന്‍ ഊതകടക്കുമോ?" (പഴ.)
 3. ഉക്കം2

   • നാ. ഭാരമുള്ള പദാര്‍ഥം കെട്ടിത്തൂക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള കയറ്
 4. ഉക്കം3

   • നാ. അഗ്നി
   • നാ. മുഖം
   • നാ. തല
 5. ഉക്കം4

  പ്രാ. ഉക്ഖ < സം. ഉക്ഷന്‍

   • നാ. കാള
X