1. ഉക്ക

  അറ. ഹുക്കാ

   • നാ. വെള്ളം നിറച്ച ഒരു കുടുക്കയും അതില്‍നിന്നുള്ള കുഴലും ആയി പുകവലികാനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം
 2. ഉക്ക്1

   • നാ. ഊക്ക്, കരുത്ത്
 3. ഉക്ക്2

   • നാ. ഒക്ക്, അര, ഇളി
   • നാ. വിക്ക്
 4. ഊക്ക്1

  <ഊങ്ങുക

   • നാ. ശക്തി, കരുത്ത്, വേഗം, ഊക്കടിക്കുക = അഹങ്കരിക്കുക, മദം കാട്ടുക
 5. ഊക്ക്2

  <സം. ഉക്ഷ്

   • നാ. സന്ധ്യാവന്ദനം
 6. ഊക്ക്3

  ഇം.

   • നാ. ഉടുപ്പില്‍ കുത്തുന്ന കൊളുത്ത്, സൂചി
X