1. ഊങ്കുത്ത്

    ഊന്‍-കുത്ത്

      •   പല്ലുവേദന.
X