1. ഊചിവാന്‍

    സം. <വച്

      • ക്രി. അവന്‍ പറഞ്ഞു
X