കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊച്ചാളി

    മൂച്ച്-ആളി

      • നാ. മൂച്ചുകാട്ടുന്നവന്‍, മുഷ്കന്‍, മുട്ടാളന്‍, ചട്ടമ്പി, ആഭാസന്‍, തെമ്മാടി
X