കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊച്ചി

  ത. പൂച്ചി

   • നാ. ഒരു സാങ്കല്‍പികഭീകരജന്തു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്താന്‍ പറയുന്നത്, ഉമ്മാക്കി
 2. ഉച്ചി

  <സം. ഉച്ചൈ1

   • നാ. മുകളറ്റം
   • നാ. നെറുക, തലയുടെ നടുവ്, തലയുടെ മുകള്‍ഭാഗം, തല
   • നാ. മധ്യാ­ം. ഉച്ചിക്ക് അടിക്കുക = ശിക്ഷിക്കുക. ഉച്ചിവരളുക = എണ്ണപുരട്ടാതിരിക്കുക
X