1. ഊച്ചുക

   • ക്രി. അധോവായുവിടുക
   • ക്രി. നീറും മറ്റും ആത്മരക്ഷയ്ക്കു ശത്രുവിന്‍റെമേല്‍ ദ്രവം വിസര്‍ജിക്കുക, കടിക്കുക
 2. ഉച്ചുക

   • ക്രി. തെറ്റുക, വഴുതുക
   • ക്രി. ഉച്ച് ഉണ്ടാകുക, പേ പിടിക്കുക
   • ക്രി. തട്ടിയെടുക്കുക, അന്യന്‍റെ വസ്തു വഞ്ചിച്ചോ കൗശലം പ്രയോഗിച്ചോ കൈക്കലാക്കുക
X