കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഞ്ച(ല്‍)മണ്ഡപം

      • നാ. ദേവന് ആടാന്‍ എന്ന സങ്കല്‍പത്തില്‍ ഊഞ്ഞാല്‍ കെട്ടിയിട്ടുള്ള മണ്ഡപം
X