കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊടറിവ്

      • നാ. സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം, ഉള്ളുകള്ളി എന്താണെന്നുള്ള അറിവ്
  2. ഉറ്ററിവ്

    ഉറ്റ-അറിവ്

      • നാ. യഥാര്‍ഥമായ അറിവ്, സൂക്ഷ്മമായ അറിവ്, തത്ത്വജ്ഞാനം
X