കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊടാട്ടം

   • നാ. പ്രയത്നം
   • നാ. അയവ്
   • നാ. ഉള്ളിലൂടെകടന്നുപോകല്‍
   • നാ. അന്തര്‍ദൃഷ്ടി, ഉള്‍ക്കാഴ്ച
X