കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊടാണി

      • നാ. അയവുള്ള ആണി
  2. ഉഠാണി

    ത. ഉട്ടാണി

      • നാ. വൈരം, വജ്രം
X