1. ഊടുകരിവ്

    ഊട്-കരിവ്

      • നാ. ഒരു പാടത്തിലെ ചില നിലങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമുള്ള കരിവ്
X