കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊടുക്ക

   • നാ. തടസ്സം
 2. ഉടുക്ക

   • നാ. ഉടുക്ക്, ഢക്ക
 3. ഉടുക്ക്1

   • നാ. പിത്താന്‍, ബട്ടണ്‍, കുടുക്ക്
 4. ഉടുക്ക്2

   • നാ. ഒരു തരം വാദ്യം, കടുന്തുടി, തുടി, ഡമരു
X