കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊടുപാട്

    ഊട്-പാട്

      • നാ. പരിചയം, ശീലം, അറിവ്
      • അവ്യ. ആകെപ്പാടെ, മുഴുവനും, ആസകലം, ഉള്ളിലും പുറത്തും
X