1. ഊടുപാട്

    ഊട്-പാട്

      • നാ. പരിചയം, ശീലം, അറിവ്
      • അവ്യ. ആകെപ്പാടെ, മുഴുവനും, ആസകലം, ഉള്ളിലും പുറത്തും
X