കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊടുപാവുകള്‍

      • നാ. ബ.വ. ഊടും പാവും, തുണിയില്‍ നെടുകെയും കുറുകെയും ഉള്ള ഇഴകള്‍
      • നാ. ബ.വ. രഹസ്യങ്ങള്‍
      • ആല. ഘടന, സ്വഭാവം
X