1. ഊടുപോക്ക്

  ഊട്-പോക്ക്

   • നാ. ഊടുപാട്
   • നാ. ഊടുപാത
   • നാ. ഒരു പഴയ കരം
X