കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊടുപോക്ക്

  ഊട്-പോക്ക്

   • നാ. ഊടുപാട്
   • നാ. ഊടുപാത
   • നാ. ഒരു പഴയ കരം
X